Informatie - Deurwaarder
 

Adviezen | Advocaat | Bank | Belastingen | Bestaansmiddelen | Detective | Deurwaarder | Echtelijke woning
Echtscheiding door onderlinge toestemming | Erfenis | Gezinnen | Gezinswoning | Gevoelens | Gevolgen echtscheiding
Geweld | Hulpverlening | Huwelijksplichten | Huwelijksstelsel | Jongeren na echtscheiding | Jurisprudentie Justitiehuizen | Kerk | Leven na scheidingNieuwe gezinsvormen | Nieuwe relatie | Nieuw-samengestelde gezinnen
Notaris | Omgangsrecht | Onderhoudsgelden | Onderwijsaangelegenheden | Ouderlijk gezag | Ouder-naam
Ouderschapsbemiddeling | Overlijden | Overspel | Procedure | Relaties | Samenwoning | Scheidingsbemiddeling Vaderschap bij scheiding | Vereffening en verdeling | Wetgeving | Woonstvergoeding

Artikels :
- Gerechtsdeurwaarder en echtscheiding
- Waarop kan een deurwaarder beslag leggen ?
 
 
 

Gerechtsdeurwaarder en echtscheiding

Wie en wat is een gerechtsdeurwaarder?

Een gerechtsdeurwaarder is een door de Koning benoemde ambtenaar die deel uitmaakt van de uitvoerende macht. Van opleiding is hij dokter of licentiaat in de rechten. Na het volgen van een stage bij een gerechtsdeurwaarderskantoor kan hij in aanmerking komen om benoemd te worden. Eenmaal benoemd is hij verantwoordelijk in een gerechtelijk arrondissement. Buiten zijn gerechtelijk arrondissement heeft hij geen enkele bevoegdheid. Bovendien mag hij geen ander beroep uitoefenen, wat een garantie betekent voor zijn onafhankelijkheid en onpartijdigheid.

Wat is zijn specifieke rol als ambtenaar?

Daar de gerechtsdeurwaarder een openbaar ambtenaar is, is hij gebonden door het beroepsgeheim. Hij moet eenieders belangen waarborgen. Vooraleer hij in functie treedt, legt hij de eed af dat hij zich zal schikken naar de wetten en verordeningen van zijn ambt en dat hij zijn functies stipt en nauwgezet zal uitvoeren. Hij is verplicht zijn ambt uit te oefenen telkens hij erom wordt verzocht en voor iedereen die erom verzoekt, behalve in de door de wet bepaalde gevallen. Een gerechtsdeurwaarder kan op drie vlakken aansprakelijk worden gesteld: strafrechtelijk, burgerrechtelijk en tuchtrechtelijk. Wanneer een gerechtsdeurwaarder bijvoorbeeld met opzet en zonder wettige reden een privé-woonst binnendringt, zal hij strafrechtelijk worden vervolgd, zal hij veroordeeld kunnen worden tot het betalen van een schadevergoeding en bovendien kan hij worden geschorst of afgezet.


Welke zijn dan zijn specifieke taken?

- Hij is een officiële informant. Dit wil zeggen dat hij op enkele uitzonderingen na het monopolie heeft op het betekenen van akten. Hij kan partijen oproepen om voor de rechter te verschijnen en is ook de betrokkene om de inhoud van een vonnis of akte mede te delen. (Bijvoorbeeld: een beslissing tot inning van de belastingen). Als openbaar ambtenaar is hij verplicht beide partijen te informeren over hun rechten en plichten. Een schuldenaar moet hij bijvoorbeeld meedelen dat hij het recht heeft om binnen een welbepaalde termijn verzet aan te tekenen tegen een vonnis.

- Als een iemand zich niet naar een vonnis schikt is hij de enige die het vonnis mag laten uitvoeren.

- Een gerechtsdeurwaarder tracht verschillende standpunten en tegengestelde belangen met elkaar te verzoenen, of het nu gaat om een geschil tussen een eigenaar en een huurder, of tussen een schuldeiser en een schuldenaar. Hij kan bijvoorbeeld aanmaningen schrijven teneinde een rechtszaak te vermijden. Dat betekent de eerste stap naar een minnelijke schikking.

- Door het feit dat hij met alle betrokken partijen in contact staat, kan de gerechtsdeurwaarder oordelen of het al dan niet wenselijk is om een procedure op te starten. Hierdoor kan de verzoeker nodeloze kosten vermijden. Hij beschikt immers over nauwkeurige informatie, heeft toegang tot verschillende informatiebestanden en kan zich ter plaatse van een situatie vergewissen. Zo kan hij beter dan wie ook zich een mening vormen over de solvabiliteit van een schuldenaar.

- Voor een toestand van overmatige schuldenlast is de gerechtsdeurwaarder waarschijnlijk de ideale bemiddelaar. Zijn opleiding, statuut en deontologie staat borg voor een gelijke behandeling van alle schuldeisers en tegelijk voor het waarborgen van de rechten van de onder schulden gebukt gaande schuldenaar. Bovendien kan hij door zijn grondige kennis van het vermogen van de schuldenaar de rechter helpen zich een mening te vormen over de verklaringen van de schuldenaar.

- Wanneer een gerechtsdeurwaarder de wil van de rechter in de feiten vertaalt, houdt hij rekening met de menselijke aspecten van de situatie en zoekt de meest geschikte oplossing in eenieders belang. Zo kan hij bijvoorbeeld aanraden een schuldenaar die tijdelijk in moeilijkheden zit, gemak van betaling te verlenen.

- Een gerechtsdeurwaarder is een onpartijdige getuige. Zo kan hij bepaalde feiten constateren en in een geschrift vastleggen. Zo voorkomt hij dat die feiten van voorbijgaande aard later zouden worden betwist (Bijvoorbeeld: het vaststellen van overspel).

- De gerechtsdeurwaarder staat zowel ten dienste van de overheid als van particulieren en ondernemingen. Het gerechtelijk gegeven krijgt zijn beslag in de economische en sociale wereld. Zo draagt de gerechtsdeurwaarder dikwijls bij tot het innen van directe en indirecte belastingen.

De beslissing om een deurwaarder te nemen is een privé-initiatief, dit wil zeggen dat wie hem vordert de kosten zal moeten voorschieten. Die kunnen dan later wel op de schuldige of veroordeelde teruggevorderd worden. Alle kosten die door de deurwaarder gemaakt worden zijn doorzichtig. Ze worden in een nationale gegevensbank verzameld en bewaard.

Door een beroep te doen op een deurwaarder is de verzoeker verzekerd van de echtheid van het resultaat. Er mogen geen fouten in het dossier zitten. De inhoud van de akte is gecontroleerd ( bijvoorbeeld op verkeerde namen ).

Enkele nuttige tips

Het verschil tussen een vonnis en een beschikking

Een rechter doet in een bepaalde zaak een uitspraak. Die wordt genoteerd in een vonnis. Dit vonnis kan gewoon uitvoerbaar of onmiddellijk uitvoerbaar zijn. Een gewoon vonnis kan door de beide partijen gewoon uitgevoerd worden. Er is pas beroep mogelijk als het vonnis betekend is. Dat kan door de partijen zelf of door een derde ( gerechtsdeurwaarder of advocaat) aangevraagd worden. Van het moment dat het vonnis betekend is, begint de periode te lopen waarin er tegen het vonnis in beroep kan worden gegaan. Eens als die periode voorbij is, spreekt men over een beschikking. Zo ook is een verkoop van een huis pas definitief als de akte voor de notaris is verleden.

Wanneer is een titel ( vonnis ) uitvoerbaar?

Een notariële akte is altijd onmiddellijk uitvoerbaar.
Een vonnis is pas uitvoerbaar als de rechtbank het bekrachtigd heeft.
Een vonnis kan ook bij voorraad uitvoerbaar zijn. Dit wil zeggen dat bijvoorbeeld een gerechtsdeurwaarder het vonnis mag uitvoeren, maar alles wat hij gedaan heeft genoteerd blijft tot het uiteindelijke vonnis geveld wordt. Dat gebeurt vaak bij het blokkeren van bepaalde rekeningen.

Betrapping op overspel kan pas na 5 u. en voor 21 u.
De gerechtsdeurwaarder kan enkel vaststellen.


De tarieven van de gerechtsdeurwaarders zijn publiek.

De lijst van de gerechtsdeurwaarders van Antwerpen kan je vinden via de volgende link : http://www.gdwantw.com/. Hier kunnen ook alle tarieven nagezien worden.

Verslag van de BGMK.be thema-avond in Antwerpen van 9 september 2003.

Gerechtsdeurwaarder Weyns gaf de inleiding.

De verslaggever


Een schat van informatie over de gerechtsdeurwaarders en hun werk vind je op de site van De Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders van België:

http://www.gerechtsdeurwaarders.be/


 
Omhoog
 

Waarop kan een deurwaarder beslag leggen ?

Kan een deurwaarder beslag leggen op huisdieren ?
Die vraag kregen we van een van onze leden en tot zijn geruststelling kunnen we zeggen dat een deurwaarder geen beslag kan leggen op zogenaamde " gezelschapsdieren ".

Wat blijft nog verder bespaard van inbeslagname ?

Het nodige bed en beddengoed van het gezin.
De nodige kleren en linnengoed voor persoonlijk gebruik.
De meubels om die in op te bergen.
Een wasmachine en strijkijzer voor onderhoud van het linnen.
De toestellen nodig voor de verwarming.
De tafel en stoelen voor een gemeenschappelijke maaltijd.
Het vaatwerk en huishoudgerei.
Het meubel om het vaatwerk in op te bergen.
Een toestel om maaltijden op te warmen.
Een toestel om voedingsmiddelen te bewaren. ( koelkast )
Een verlichtingspunt per bewoonde kamer.
Voorwerpen die noodzakelijk zijn voor mindervalide gezinsleden.
Voorwerpen die gebruikt worden door de kinderen ten laste.
Producten voor lichaamsverzorging en onderhoud van de woning.
Gereedschap voor onderhoud van de tuin.
Boeken en studievoorwerpen.
Voorwerpen voor de eredienst.
Levensmiddelen voor een maand.
Brandstof voor verwarming van een maand.
Het een en ander met uitsluiting van luxemeubelen en luxeartikelen.

De deurwaarder hoeft zijn bezoek niet vooraf aan te kondigen, dat om de malafide schuldenaars geen kans te geven om voorwerpen te ontvreemden. Het is dus van groot belang om te trachten met de deurwaarder een goede relatie op te bouwen om een betalingsafspraak te maken voor het vereffenen van je schulden.

René Iven


 
Omhoog
     
Laatste update : 25 juli 2017| Vragen welkom bij : Webmaster Top | Home