Informatie - Justitiehuizen
 

Adviezen | Advocaat | Bank | Belastingen | Bestaansmiddelen | Detective | Deurwaarder | Echtelijke woning
Echtscheiding door onderlinge toestemming | Erfenis | Gezinnen | Gezinswoning | Gevoelens | Gevolgen echtscheiding
Geweld | Hulpverlening | Huwelijksplichten | Huwelijksstelsel | Jongeren na echtscheiding | Jurisprudentie Justitiehuizen | Kerk | Leven na scheidingNieuwe gezinsvormen | Nieuwe relatie | Nieuw-samengestelde gezinnen
Notaris | Omgangsrecht | Onderhoudsgelden | Onderwijsaangelegenheden | Ouderlijk gezag | Ouder-naam
Ouderschapsbemiddeling | Overlijden | Overspel | Procedure | Relaties | Samenwoning | Scheidingsbemiddeling Vaderschap bij scheiding | Vereffening en verdeling | Wetgeving | Woonstvergoeding

Artikels :
- Justitiehuizen
- Adressen Justitiehuizen
 
 

JUSTITIEHUIZEN
Relevante informatie uit het Belgisch Staatsblad
Belgisch Staatsblad 29-06-1999

Het Ministerie van Justitie heeft onlangs besloten om over te gaan tot de oprichting van de justitiehuizen. De Dienst Justitiehuizen is momenteel nog in volle ontwikkeling.

Wat zijn justiehuizen ?

Ze zijn bedoeld om de grote afstand tussen de justitie enerzijds en het grote publiek anderzijds te overbruggen. Justitie moet meer toegankelijk worden voor de gewone burger.

Welke dienstverlening vinden we in de justitiehuizen ?

* Het onthalen, informeren en adviseren van de burger die op de één of andere manier met het gerecht in aanraking komt. Het justitiehuis kan ook doorverwijzen naar meer bevoegde instanties.
* Het bevorderen en structureren van de samenwerking van verschillende justitiële diensten die reeds langer bestaan.
* Het coördineren, promoten en bekendmaken van initiatieven rond alternatieve gerechtelijke maatregelen en straffen.
* Het ter beschikking stellen van lokalen voor het organiseren van juridische bijstand.

Er wordt één justitiehuis opgericht per gerechtelijk arrondissement. Elk justitiehuis wordt geleid door een directeur die wordt bijgestaan door een coördinator en door justitieassistenten.

In een justitiehuis is voldoende permanentie, zodat burgers op regelmatige tijdstippen van deze dienstverlening gebruik kunnen maken. Die permanentie wordt waargenomen door justitieassistenten.

Het belang van de justitiehuizen

Civielrechterlijke enquêtes die aan de basis kunnen liggen van gerechtelijke beslissingen - bijvoorbeeld bij echtscheidingen - worden nu verricht door justitieassistenten. In het verleden werden die onderzoeken uitgevoerd door jeugdconsulenten van de diensten van de gemeenschappen. Dat gebeurt nu binnen de justitiehuizen.

De justitiehuizen gaan ook een plaats geven aan neutrale ontmoetingsruimtes, waar door bijzondere omstandigheden het omgangsrecht van ouders op een neutrale plaats en onder begeleiding wordt georganiseerd. Dat gebeurt na afspraak met therapeuten of scheidingsbemiddelaars die hier ook een plaats vinden. Zo kan een samenwerking van deze diensten met de vrederechter misschien resulteren in meer minnelijke schikkingen en verzoeningen.


Gelezen en samengevat door Tonia Hamal, Bilzen

.

 
Omhoog
 

In elk gerechtelijk arrondissement is er een Justitiehuis.
Het Justitiehuis heeft de volgende opdrachten :

1. Coördinatie en sensibilisering

Het Justitiehuis werkt op lokaal niveau samen met de diverse actoren van het justitiële veld.
Het is een trefpunt. De diensten van het arrondissement die binnen en rond justitie werken ontmoeten er elkaar, wisselen ideeën uit en werken samen. Projecten inzake bemiddeling en alternatieve straffen worden er ontwikkeld.

2. Onthaal van slachtoffers

De dienst slachtofferonthaal biedt informatie en bijstand aan slachtoffers gedurende verschillende fasen van de gerechtelijke procedure. De justitieassistenten verwijzen, indien nodig, naar de bevoegde diensten. Verder sensibiliseert de dienst slachtofferonthaal de leden van parketten en rechtbanken voor de slachtofferproblematiek en signaleert ze de problemen waarmee slachtoffers tijdens de gerechtelijke procedure geconfronteerd worden.

3. Burgerlijke opdrachten

In burgerlijke zaken is de justitieassistent belast met sociale onderzoeken. De justitieassistent verricht, op vraag van een magistraat, een sociaal onderzoek naar de familiale situatie in de procedures betreffende de gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag en het recht op persoonlijk contact met het kind.

4. Bemiddeling in strafzaken

De bemiddeling in strafzaken wil een conflictsituatie herstellen zonder de tussenkomst van een rechter. Door middel van een overeenkomst tussen de dader en het slachtoffer van een misdrijf, die geofficialiseerd wordt door de procureur des Konings, beoogt ze een vergelijk en herstel van materiële, morele of emotionele schade. De bemiddeling in strafzaken is een vrijwillige procedure : ze vereist het akkoord en de medewerking van alle partijen. De dader en het slachtoffer worden actief bij de procedure betrokken.

In het kader van deze bemiddeling in strafzaken kan de procureur des Konings een bemiddeling tussen dader en slachtoffer voorstellen, een geneeskundige behandeling of therapie, dienstverlening en/of vorming.

De justitieassistent zorgt in deze procedure voor een onderhoud met de dader en het slachtoffer, onderzoekt de haalbaarheid van het beoogde doel en waakt over de uitvoering en de naleving van de eventuele overeenkomst.

De weigering van de omgang bij (echt)scheiding, indien er minimum één klacht is ingediend bij de politie, kan behandeld worden binnen de wet op de bemiddeling in strafzaken. Weigering van het omgangsrecht door een ouder is een misdrijf en valt onder strafzaken. (Toegevoegd door de Redactie)

5. Strafrechtelijke opdrachten

De justitieassistent staat in voor het toezicht en de begeleiding van de veroordeelde die onder bepaalde voorwaarden werd vrijgelaten, wanneer hij daartoe de opdracht krijgt van de bevoegde overheid.

Hij is ook bevoegd in het kader van de gerechtelijke alternatieve maatregelen, zoals dienstverlening, vorming en therapeutische opvolging, waartoe door de verschillende gerechtelijke autoriteiten is beslist.

Zijn opdracht bestaat er enerzijds in deze autoriteiten te informeren door middel van rapporten van maatschappelijke enquêtes en verslagen van de begeleidingen. Anderzijds dient hij de rechtsonderhorige te motiveren om actief deel te nemen aan de opgelegde justitiële begeleiding.

6. Juridische eerstelijnsbijstand en eerstelijnshulp

Advocaten verzekeren een permanentie en beantwoorden vragen van juridische aard. Justitieassistenten verstrekken informatie en verwijzen, indien nodig, naar de bevoegde diensten. Deze dienstverlening is bestemd voor iedereen, burger of professioneel, die in aanraking komt met de gerechtelijke wereld en op zoek is naar informatie.
Uw verhuurder wenst uw huurcontract op te zeggen. Welke rechten heeft u ?
Uw bedrijf gaat failliet. Hoe verloopt de procedure ?
U overweegt een echtscheiding. Wat zijn de mogelijkheden ?
U voelt zich als consument benadeeld. Tot wie richt u zich ?
U moet voor de rechtbank verschijnen en wenst informatie over de procedure. Hoe verloopt de gerechtelijke procedure ?
Welke rechten en plichten hebt u bij het aangaan van een contract ?
U bent ontevreden over uw advocaat. Tot wie richt u deze klacht ?
De straf die door de rechter is uitgesproken, wordt binnenkort uitgevoerd. Wat staat u te wachten ?
De u toegekende uitkering voor levensonderhoud wordt niet betaald. Wat kan u ondernemen ?

Wat mag u verwachten ?

Een antwoord op een eenvoudige juridische vraag.
Zit u op het juiste spoor ?
Kan u (nog) iets ondernemen ?
Is er een dienst die u kan helpen ?
Loont het de moeite een advocaat te raadplegen ?
In welke richting moet het verder ?

Wat mag u niet verwachten ?

De behandeling van uw zaak.
Het onderzoek van uw dossier.
Controle over uw advocaat.
De opstelling van een akte of een brief.
De naam van een advocaat.
Advies in een ingewikkelde zaak.
Een langdurige bespreking.

(Bron : Informatiebrochure Justitiehuizen)


 
Omhoog
 

Adressen van de justitiehuizen

Locatie Adres Postnummer Plaatsnaam Telefoonnummer


- Aarlen - Avenue de la Gare 59 - 6700 Arlon - 063/42 02 80
- Antwerpen - Kipdorp 44-46 - 2000 Antwerpen - 03/206 96 20
- Bergen - Chaussée de Binche 101 - 7000 Mons - 065/39 50 20
- Brugge - Predikherenrei 4 - 8000 Brugge - 050/44 76 00
- Brussel - J.Dillensplein 1 - 1060 Brussel - 02/535 91 00
- Bruxelles - J.Dillensplein 1 - 1060 Bruxelles - 02/535 92 11
- Charleroi - Rue Basslé 23-25 - 6000 Chaleroi - 071/23 04 20
- Dendermonde - Zwarte Zustersstraat 10 - 9200 Dendermonde - 052/25 05 20
- Dinant - Rue des Malbes 5 - 5500 Dinant - 082/21 38 00
- Doornik - Place Reine Astrid 7 - 7500 Tournai - 069/25 31 10
- Eupen - Aachenerstrasse 62 - 4700 Eupen - 087/59 46 00
- Gent - Cataloniëstraat 6-9 - 9000 Gent - 09/269 62 20
- Hasselt - Maagdendries 3 - 3500 Hasselt - 011/29 50 40
- Hoei - Rue Rioul 22 - 4500 Huy - 085/31 84 06
- Ieper - R. Colaertplein 31 - 8900 Ieper - 057/ 22 71 70
- Kortrijk - Burgemeester Nortstraat 51 - 8500 Kortrijk - 056/26 06 31
- Leuven - Bondgenotenlaan 116 bus 3 3000 Leuven - 016/30 14 50 Bijgebouw: Herbert Hooverplein 6 - 3000 Leuven - 016/30 83 10
- Luik - Boulevard de la Sauvenière 32/11 - 4000 Liège - 04/232 41 11
- Marche-en-Fam.-Allée du Monument 2 - 6900 Marche-en-Famenne - 084/31 00 41
- Mechelen - Schoolstraat 9 - 2800 Mechelen - 015/43 36 11
- Namen - Boulevard Frère Orban 5 - 5000 Namur - 081/24 09 10
- Neufchâteau - Rue Saint-Rock 8 - 6840 Neufchâteau - 061/27 51 70
- Nijvel - rue des Frères Grislein 21 - 1400 Nivelles - 067/88 27 60
- Oudenaarde - Lappersfort 1 - 9700 Oudenaarde - 055/31 21 44
- Tongeren - Kielenstraat 24 - 3700 Tongeren - 012/39 96 66 - Fax 012/39 96 67
- Turnhout - Merodecenter Merodelei 1 - 2300 Turnhout - 014/47 13 40
- Verviers - Rue Saint Remacle 22 - 4800 Verviers - 087/32 44 50
- Veurne - Iepersesteenweg 87 - 8630 Veurne - 058/33 23 50


 
     
Laatste update : 10 maart 2011 | Vragen welkom bij : Webmaster Top | Home