Informatie - Notaris
 

Adviezen | Advocaat | Bank | Belastingen | Bestaansmiddelen | Detective | Deurwaarder | Echtelijke woning
Echtscheiding door onderlinge toestemming | Erfenis | Gezinnen | Gezinswoning | Gevoelens | Gevolgen echtscheiding
Geweld | Hulpverlening | Huwelijksplichten | Huwelijksstelsel | Jongeren na echtscheiding | Jurisprudentie Justitiehuizen | Kerk | Leven na scheidingNieuwe gezinsvormen | Nieuwe relatie | Nieuw-samengestelde gezinnen
Notaris | Omgangsrecht | Onderhoudsgelden | Onderwijsaangelegenheden | Ouderlijk gezag | Ouder-naam
Ouderschapsbemiddeling | Overlijden | Overspel | Procedure | Relaties | Samenwoning | Scheidingsbemiddeling Vaderschap bij scheiding | Vereffening en verdeling | Wetgeving | Woonstvergoeding

Artikels :
- Echtscheidingen worden mogelijk bij de notaris in Nederland
- Het handgeschreven testament bij de notaris wordt afgeschaft
- De kosten bij een notaris of via een notaris bij een echtscheiding
- Huizen van bemiddeling
- Wat kost een echtscheiding ?
- Notariaat opent huis van bemiddeling
- Keuze van een notaris voor een echtscheiding door onderlinge toestemming
- De Provinciale Kamers van notarissen - klachtenbehandeling
 
Website : http://www.notaris.be
 
Omhoog
 

Echtscheidingen worden mogelijk bij de notaris in Nederland

Baarn - 15 maart 2011. Vanmiddag heeft de Tweede Kamer ingestemd met een wetsvoorstel waardoor de notaris echtscheidingen bij de rechter kan afwikkelen. In veel gevallen hoeft er niet meer een advocaat te worden ingeschakeld. De notaris kan namelijk voortaan zelf het echtscheidingsverzoek bij de rechtbank indienen. Ook kan de notaris dan namens de partners in de rechtszaal optreden.

De notarissen zijn blij met het vertrouwen dat het Nederlandse Parlement in hen heeft voor de afwikkeling van de echtscheidingen.

Binnen het grootste samenwerkingsverband van notarissen in Nederland, Netwerk Notarissen, is positief gereageerd op de stemmingsuitslag van vanmiddag. Voorzitter Betto van der Deijl: “Het is prettig dat de Tweede Kamer dit vertrouwen in de notaris stelt. Hiermee wordt de bestaande echtscheidingspraktijk die veel Netwerkkantoren voeren, positief bevestigd”. Van der Deijl, die zelf ruime ervaring heeft met het afwikkelen van echtscheidingen en bemiddeling, ziet duidelijk een toegevoegde waarde van de notaris voor de mensen die in scheiding liggen. “De Netwerknotaris stelt namelijk in het scheidingsproces allerlei onderwerpen aan de orde die vaak bij een scheiding worden vergeten”.

De notaris heeft kennis van alle juridische en fiscale consequenties van een scheiding. Hij helpt niet alleen met het formele gedeelte van de echtscheiding, maar ook met de afwikkeling van pensioenen, (levens)verzekeringen en aanpassing van testamenten. Hij maakt het echtscheidingsconvenant maar voert het ook uit.  Zo blijft de hele afwikkeling van de echtscheiding in één hand.

In het wetsvoorstel is opgenomen dat als er minderjarige kinderen zijn, het echtscheidingsverzoek bij de rechter via de advocaat moet lopen. In dat geval kunnen de ex-partners ook meteen naar de notaris komen die voor het echtscheidingsverzoek een advocaat inschakelt.

Informatie op de website van het Netwerk Notarissen 
Omhoog
 

Het handgeschreven testament bij de notaris wordt afgeschaft

Notaris mag pen en papier eindelijk opbergen

Verplicht handgeschreven testament bij notaris afgeschaft. Op initiatief van Minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen Van Quickenborne en Minister van Justitie Vandeurzen, heeft de Ministerraad op 21 november 2008 een wetsontwerp goedgekeurd dat het verplicht handgeschreven testament bij de notaris afschaft. Het wetsontwerp betekent dat een notaris, op vraag van een burger, voortaan een testament mag opstellen in de tekstverwerker van zijn computer. Dit is een belangrijke administratieve vereenvoudiging. Het burgerlijk wetboek bepaalt momenteel dat een notaris een testament met de hand moet schrijven, zoals het is gedicteerd. Volgens de nieuwe bepaling mag de notaris het testament opstellen zoals elke andere notariële akte, uiteraard ook zoals het is gedicteerd. Aangezien testamenten tegenwoordig vaak uitgebreide documenten zijn van verschillende pagina’s, neemt het met de hand uitschrijven ervan veel tijd in beslag. Verbeteringen aanbrengen in een handgeschreven tekst is bovendien niet evident als de burger zich op het laatste moment nog bedenkt over één of ander punt. Jaarlijks stellen notarissen in België ongeveer 27.000 testamenten op. Het wegvallen van de verplichting ze met de hand te schrijven betekent dus een aanzienlijke werkbesparing. De burger zal er ook sneller door geholpen kunnen worden.Testamenten, die een burger opstelt, zonder tussenkomst van een notaris, moeten wél nog met de hand geschreven worden om het document voldoende authenticiteit te verlenen. Wanneer een notaris een testament opstelt en de opdrachtgever het testament mee handtekent, is de authenticiteit gegarandeerd.Het wetsontwerp zal na Nieuwjaar aan het parlement worden voorgelegd en in het voorjaar in voege treden.

 

 
Omhoog
 

De kosten bij de notaris of via de notaris bij een echtscheiding

Je kan scheiden met een akte van onderlinge toestemming of je kan scheiden met een procedure voor de rechtbank van 1ste Aanleg op grond van onherstelbare ontwrichting van het huwelijk. Zie de nieuwe echtscheidingswet art. 229 en 230 Burgerlijk Wetboek

Bij een echtscheiding door onderlinge toestemming (EOT) bemiddelt de notaris in vele gevallen tussen de scheidenden om te komen tot een akte, die hij dan overmaakt aan de rechtbank van 1ste Aanleg. Daarbij wordt ook dikwijls een onroerend goed of zelfs meer dan één onroerend goed door middel van een akte overgemaakt aan een andere eigenaar. Ofwel neemt een van de scheidende partners de gezinswoning in eigendom over ofwel wordt die woning aan derden verkocht. Bij de overname door een van de scheidende partijen maakt de notaris een akte van afstand van onverdeelde rechten op. De kosten van die akten liggen ver beneden de kosten van een verkoopakte. Koopt een derde de woning, dan stelt de notaris een verkoopakte op en elk van beide partijen ontvangt elk voor de helft de opbrengst van de verkoop. De eigendomsoverdracht wordt omschreven in het vermogensrechterlijk gedeelte van de overeenkomst bij een EOT. Voor een echtscheiding door onderlinge toestemming mag gerekend worden op een betaling van 450 euro per scheidingspartij. De notaris wordt betaald bij de ondertekening van de notariële akte.

Na een scheiding op grond van onherstelbare ontwrichting van het huwelijk volgt er een vereffening en verdeling van de huwgemeenschap. In het scheidingsvonnis duidt de rechter op voorstel van één of van beide partijen een instrumenterende notaris aan, die de vereffening en verdeling moet doorvoeren. Daarbij vermeldt de rechter ook in het vonnis een tweede notaris die eventueel de afwezige of weerspannige partij moet vertegenwoordigen bij de afsluiting van de verrichtingen van de vereffening en verdeling. De meest gerede partij activeert na het echtscheidingsvonnis de notaris die door de rechtbank is aangeduid. Hij roept de partijen met hun raadslieden samen op zijn kantoor en volgt de voorgeschreven procedure van vereffening en verdeling. De gemeenschappelijke gelden, de roerende en de onroerende goederen moeten worden verdeeld. In verschillende onderhandelingssessies probeert de notaris de beide partijen tot overeenstemming te brengen. Hij stelt zich daarbij strikt neutraal op. Slaagt hij daarin, dan sluit hij de vereffening en verdeling af en voert de overeenkomsten uit. Slaagt hij daarin niet dan stelt hij een proces-verbaal van zwarigheden op en maakt dat over aan de rechtbank van 1ste Aanleg die in een procedure beslist over de zwarigheden of geschilpunten. Daarna moet de instrumenterende notaris de beslissingen van de rechtbank uitvoeren naar de beide gescheiden partijen toe.

Een van de belangrijkste punten van de vereffening en verdeling is weer de bestemming van de gezinswoning als die eigendom is van beide partijen. Die gezinswoning kan onderhands of publiek aan derden worden verkocht. Die kan ook worden overgedragen aan een van de partijen door een akte van afstand van onverdeelde rechten, waarbij de inkopende partij de helft van de overeengekomen waarde van de gezinswoning aan de andere partij uitbetaalt.
Een eigendomsoverdracht vereist het verlijden van een notariële akte. Dat brengt voor beide partijen uiteraard kosten mee. De kosten voor de overname van b.v. de gezinswoning zijn uiteraard ten laste van de overnemer of de koper.

Er is het ereloon of het honorarium van de notaris. De erelonen zijn vastgelegd in een Koninklijk Besluit en worden bepaald op grond van de complexiteit van het werk van de notaris.

Er zijn de registratierechten. Die moeten aan de notaris worden betaald die ze aan de staat moet overdragen. In het Vlaamse Gewest bedragen die registratierechten voor een onroerend goed 10 % - in bepaalde gevallen slechts 6 %. Bij een hypothecaire lening is het tarief 1% van de hypotheek. De successierechten variëren afhankelijk van het erfenisbedrag en van de graad van verwantschap van 3 % tot 80 %.

Er zijn de kosten voor de akte van de eigendomsoverdracht.  De notaris rekent gemaakte kosten aan zoals voor het opzoekingswerk, het gezegeld papier enz. Enkel zijn honorarium is een eigen inkomen voor de notaris. Voor de meeste akten kan de notaris vooraf een vrij nauwkeurige raming maken van de kosten. Bij de afsluiting van het dossier maakt de notaris de definitieve kosten over aan elk van de partijen.

Andere kosten zijn mogelijk.

Bij echtelijke moeilijkheden als één van de echtgenoten dringende voorlopige maatregelen vraagt bij de vrederechter is het raadzaam of beveelt de vrederechter het zelf een boedelbeschrijving of een inventaris van de roerende en onroerende goederen van de huwgemeenschap op te stellen. Dat is best een tweezijdige inventaris met waardebepaling van de respectieve roerende goederen die worden opgesomd in de boedelbeschrijving. Er moet alvast een onderscheid worden gemaakt tussen de gemeenschappelijke goederen en de goederen die persoonlijk zijn of eigen aan één van beide partijen. Persoonlijke goederen zijn kleren en juwelen. De notaris of een deurwaarder kan die tweezijdige inventaris opmaken in de gezinswoning in aanwezigheid van beide partijen, die dan ook opgeven wat persoonlijk is of gemeenschappelijk. Voor de waardebepaling kan de notaris zich laten bijstaan door een expert, een schatter van roerende goederen. De kosten van de tweezijdige inventaris met waardebepaling zijn voor de helft voor elk van beide partijen.

Een andere kostenpost die enkel bij de vereffening en verdeling na echtscheiding op basis van onherstelbare ontwrichting aan de orde wordt gesteld is de woonstvergoeding. Een woonstvergoeding is enkel verschuldigd vanaf de datum van de indiening van het echtscheidingsverzoek bij de rechtbank van 1ste Aanleg door de echtgenoot die de woonst blijft bewonen aan de echtgenoot die het woonstgenot moet derven. De woonstvergoeding bedraagt de helft van de huurwaarde van de gezinswoning per maand. Ze blijft lopen tot het einde van de vereffening en verdeling of tot de inwonende partij de woning verlaat. Deze post wordt door de notaris opgenomen in de vergoedingsrekeningen bij de vereffening en verdeling.

De notaris kan ook tussenkomen bij het bepalen van de waarde van de gezinswoning. Hij kan zelf een schatting maken. Hij kan ook op vraag van een of beide  partijen in de periode van de vereffening en de verdeling een neutrale schatter voorstellen. De partijen kunnen vooraf aan de schatter een bepaald bedrag voorstellen als kosten van het schattingsverslag. Dat kan variëren van 250 tot 500 euro. De kosten voor het schattingsverslag worden voor elk de helft door de partijen gedragen. De partijen kunnen bij de notaris voorafgaand aan de schatting een schriftelijke verklaring ondertekenen dat zij akkoord gaan met de schattingssom die de neutrale schatter in het besluit van zijn schatting in zijn verslag neerschrijft. Dat heeft het enorme voordeel dat nadien er geen betwistingen meer voorkomen over de waarde van de gezinswoning.

Ghislain Duchâteau


 
Omhoog
 

Huizen van bemiddeling

Bemiddeling: alternatief om conflicten op te lossen

3 op de 4 echtscheidingen in ons land gebeuren met onderlinge toestemming. Toch ontstaan er vaak problemen. De bemiddeling kan hierbij helpen. Het is een constructieve manier om familiale of zakelijke conflicten op te lossen: het conflict wordt niet beslecht door een derde, maar het zijn de betrokken partijen die zelf een actieve rol spelen bij het vinden van een oplossing waarmee iedereen tevreden is. Dit alles gebeurt onder begeleiding van een getraind bemiddelaar. Sommige notarissen, advocaten en mensen uit de sociale sector hebben een speciale opleiding gevolgd in bemiddeling. Als 'erkend bemiddelaar' zijn zij uitstekend geplaatst om mensen te begeleiden. De bemiddelingsprocedure start met het zogenaamde 'intake-gesprek' - een inleidend gesprek met de bemiddelaar. De bereikte oplossing vindt zijn weerslag in een geschreven overeenkomst, de akte van echtscheiding door onderlinge toestemming (EOT-akte).

Na Antwerpen opent op 2 maart 2006 ook het Huis van Bemiddeling in Leuven zijn deuren. Brugge en Gent en Hasselt volgen begin april.

Notarishuis Antwerpen, Koningin Elisabethlei 10
Notarishuis Brugge,  Spanjaardstraat 9 (opening op 6 april)
Notarishuis Gent, Notarisstraat 1 (opening op 6 april)
Notarishuis Hasselt,  Guffenslaan 25 (opening op 6 april)
Notarishuis Leuven, Bondgenotenlaan 134 (opening op 2 maart)

Info op http://www.huizenvanbemiddeling.be
Infolijn : 02/550.16.90

Gratis infosessies in de Huizen van Bemiddeling

De Huizen zijn een initiatief van de Vlaamse notarissen. In Gent start het project i.s.m. de advocatuur en de sociale sector.

Tijdens maandelijkse infosessies wordt er toegelicht wat bemiddeling is, hoe ze verloopt, wat ze kost en wie erkend bemiddelaar is. Infosessie op elke eerste donderdag van de maand (niet in juli en augustus) om 19u.

De bemiddelaars

Heel wat notarissen, advocaten en mensen uit de sociale sector hebben een speciale opleiding gevolgd in bemiddeling. Zij zijn 'erkend bemiddelaar'. Dankzij hun opleiding en ervaring zijn zij uitstekend geplaatst om mensen te begeleiden bij het zoeken naar een oplossing voor hun conflicten.

Sinds 2001 hebben zo’n 360 Vlaamse notarissen en notariële medewerkers een speciale opleiding bemiddeling gevolgd.

Tijdens deze opleiding komen o.a. het beheersen en hanteren van conflicten aan bod en worden een aantal communicatietechnieken aangeleerd (actief luisteren, open vragen stellen, erkenning geven, observeren, feedback geven, …).

Hoe werkt bemiddeling?

Een bemiddelaar zal bij de start van de bemiddelingsprocedure beide partijen ontvangen voor een zogenaamd ‘intake-gesprek’ dat dient om info uit te wisselen. Zo wordt de bemiddelaar ingelicht over de partijen en hun probleem. De bemiddelaar zal de partijen info geven over het hoe en waarom van bemiddeling. Er wordt vastgesteld dat de partijen akkoord gaan over het feit dat er bemiddeld wordt, wat de bemiddeling inhoudt, waarover er bemiddeld zal worden en wat de werkafspraken zijn. Eventueel wordt dit op papier gezet. Pas dan kan de bemiddeling starten.

Verschillende stappen

Bemiddeling verloopt in verschillende stappen:

  1.      situeren van het onderhandelingspunt;

  2.      bekijken van de verschillende standpunten. De bemiddelaar zal trachten het gesprek tussen partijen opnieuw op gang te brengen of te bevorderen (o.a. via actief luisteren, bevragen, verwijten laten vertalen in wensen, ...) om zo onderliggende wensen en belangen te achterhalen

  3.      als de belangen, wensen en bezorgdheden duidelijk zijn, gaat men op zoek naar alle mogelijke oplossingen;

  4.      daarna wordt bekeken welke oplossingen kunnen voldoen aan de belangen en wensen die hiervoor naar boven zijn gekomen;

  5.      een beslissing wordt genomen en concreet uitgewerkt;
  6.      de bereikte oplossing vindt zijn weerslag in een geschreven overeenkomst.

 
Omhoog
 

INFORMATIE - KOSTEN ECHTSCHEIDING

Wat kost een echtscheiding ?

Als u een beroep doet op een notaris, dan kost u dat 743,08 euro. Een eerste oriënteringsgesprek zal doorgaans gratis zijn. Als er een grondige dossierstudie nodig is, maakt u liefst vooraf een duidelijke overeenkomst over de notariële kosten. Een notaris mag de vergoeding voor zijn diensten niet vrij vaststellen, maar moet een tarief eerbiedigen dat in de meeste gevallen bij wet is vastgelegd. Dat is niet zo voor een advocaat. In de som hierboven genoemd zijn inbegrepen : erelonen, rechten en kosten voor beide partijen samen (tarief 2002) volgens de Koninklijke Federatie der Belgische Notarissen.

Doet u een beroep op een advocaat, dan kan de prijs sterk variëren omdat u erelonen betaalt die schommelen tussen 75 euro en 200 euro per uur.

Voor de verschillende vormen van echtscheiding :

Echtscheiding door onderlinge toestemming (EOT) is steeds de goedkoopste formule. Doorgaans kost die zo'n 1.000 euro voor beide scheidende echtgenoten samen.

Echtscheiding op grond van overspel (de plano) kost ongeveer 1.100 euro. De prijs voor de vaststelling van het overspel door een deurwaarder is ongeveer 500 euro. Daarbij komen de procedurekosten en de advocatenkosten en die bedragen minstens 620 euro.

Echtscheiding op grond van fout (bezwarende feiten) met getuigenverhoren is nog prijziger : daarvoor moet u op ten minste 1.500 euro rekenen.

We vermelden hier de minimumbedragen. Een maximumbedrag is niet te geven. De kosten worden hoger naarmate de procedure ingewikkelder wordt of er meer procedures elkaar opvolgen en de tegenstellingen tussen de partijen groter is. Advocaten vragen regelmatig tussentijdse provisies. Het is van belang uw aanbetalingen aan uw raadsman steeds te kunnen staven met bewijzen. De eindafrekening kan ook aanzienlijk hoger oplopen dan uzelf vooraf inschat. Goede afspraken vooraf met de advocaat over de kosten kunnen later heel wat moeilijkheden voorkomen.

(Bron : Hoop! tijdschrift van BGMK vzw. jg. 26 nr 3 van mei 2004 blz. 8)


 
Omhoog
 

Notariaat opent huis van bemiddeling

bron:KFBN - 2/4/2004
auteur:B. Azare

Vanaf nu kan u maandelijks terecht in het Huis van Bemiddeling voor gratis infosessies over bemiddeling als techniek om conflicten op te lossen.

Bij bemiddeling worden conflicten niet beslecht door een derde, maar spelen alle betrokken partijen zelf een actieve rol bij het vinden van een oplossing voor een conflict.

Wat is bemiddeling?... Hoe verloopt het? ... Wat kost het? ... Welke notarissen doen aan bemiddeling?

U komt het allemaal te weten op gratis infosessies die elke eerste donderdag van de maand om 19 uur doorgaan in het Huis van Bemiddeling (niet in juli en augustus).

HUIS VAN BEMIDDELING
Notarishuis
Koningin Elisabethlei 10
2018 ANTWERPEN

Infolijn 02/550.16.90

--------------------------------------------------------------------------------
Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat

 
Omhoog
 

DE KEUZE VAN EEN NOTARIS VOOR EEN ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING

De keuze van een notaris om een akte van onderlinge toestemming op te maken is voor scheidenden volkomen vrij. Toch is het vaak geen kleintje om een notaris te vinden die adequaat optreedt om die akte tot stand te helpen brengen. In principe kan je een EOT zonder een advocaat of een notaris opmaken. Maar op het ogenblik dat je een onroerend goed hebt dat een bestemming moet krijgen, ben je bijna vanzelfsprekend aangewezen op een notaris.

Heel dikwijls kan je terecht bij de notaris die vroeger voor de familie optrad. Met hem of haar heb je een relatie van voorheen.

Toch zijn die notarissen niet altijd geschikt om je voort te helpen. Vele notarissen wensen enkel en niets anders dan de akte neer te schrijven. Dan moet je wel bij hen aankloppen met een volledig akkoord, dat zij dan in de aktevorm gieten.

Vele notarissen willen echter niet meewerken of kunnen het zelfs niet om de onderhandelingen te helpen voeren tussen partijen om een volledig akkoord over hun aangelegenheden te verkrijgen. Als je naar hen toe gaat weigeren ze in feite mee te werken, laten de onderhandelingen aanslepen of zelfs mislukken. Een actief optreden dat akkoordbevorderend is blijft dikwijls uit. Zo blijven de scheidenden in de impasse zitten. Ook zijn er notarissen die het voor hun kantoor te tijdrovend vinden om zich in te laten met een EOT.

Wettelijk kunnen notarissen nochtans sinds enige tijd een opleiding tot erkend bemiddelaar volgen en na erkenning als bemiddelaar optreden. Zie de Goudi-rubriek Scheidingsbemiddeling : De notaris als bemiddelaar.

Wij kennen wél enkele goede notarissen die vast wel degelijke resultaten kunnen voorleggen in EOT's. Wij zullen ze jullie op jullie vraag graag aanbevelen. Toch zou een systematisch onderzoek van het bestand van notarissen naar hun bereidwilligheid en hun bekwaamheid om te onderhandelen in EOT's ons nog een heel stuk verder op weg helpen.

Om een adres van een notaris in je omgeving op te zoeken, kan je kijken op de website van de notarissen :

http://www.notaris.be

G.D.

 
Omhoog
 

De Provinciale Kamers van notarissen - klachtenbehandeling

De Provinciale Kamers zijn de lokale draaischijven van het notariaat. Sinds de nieuwe notariswet is het beroep immers per provincie gestructureerd. België telt 10 provincies, maar de nieuwe notariswet voorziet een elfde, nl. Brussel-Hoofdstad. De notaris blijft echter enkel bevoegd in het arrondissement van zijn standplaats (België telt 27 juridische arrondissementen, maar het notariaat heeft er 26). Ook het maximaal aantal standplaatsen per arrondissement is wettelijk vastgelegd, in functie van het aantal inwoners.

De notariswet bepaalt dat de Provinciale Kamers van de notarissen o.a. bevoegd zijn om klachten te behandelen of te bemiddelen bij de afhandeling ervan. Het gaat om klachten van derden ten overstaan van notarissen en kandidaat-notarissen in het kader van de uitoefening van hun beroep. De Provinciale Kamers geven als derde ook advies in verband met discussies over de berekening van de erelonen.

Klachten van particulieren in verband met de werking van notariskantoren kunnen tevens worden neergelegd bij de benoemingscommissies van het notariaat.

Wie een klacht wenst in te dienen, kan zich dus richten tot de Kamer van de Provincie waar de notaris gevestigd is, of tot de bevoegde benoemingscommissie. De klacht kan echter niet tegelijk aan beide instanties worden gericht.

Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat
Website : http://www.notaris.be


Chambre de Bruxelles: Didier Gyselinck, Avenue Louise 422 - 1050 Bruxelles

Chambre de Liège: Denis de Neuville, Rue Louvrex, 71-73/002 - 4000 Liège

Chambre de Luxembourg: Michel Bechet, Rue Belle Vue 29 - 6740 Etaille

Chambre de Namur: André Stany Lambinet, Rue du Condroz 36 bte 1 - 5590 Ciney

Chambre du Hainaut: Pierre Wuilquot, Rue d'Elouges 160 - 7370 Elouges

Chambre des Notaires du Brabant Wallon: Guy Nasseaux, Chaussée de Bruxelles 109 - 1410 Waterloo

Kamer van Notarissen van Limburg: Rose-Marie Vanhelmont, Thonissenlaan 51-53 - 3500 Hasselt

Kamer van Notarissen van Antwerpen: Jacques de Strycker, Mechelsesteenweg 92 - 2500 Lier

Kamer van Notarissen van Oost-Vlaanderen: Ferdinand Neve de Mevergnies, Burgstraat 22 - 9000 Gent

Kamer van Notarissen van Vlaams-Brabant: Michel Brandhof, G. Gezellestraat 21 - 3290 Diest

Kamer van Notarissen van West-Vlaanderen: Alain Delahaye, Koning Albertstraat 39 - 8600 Diksmuide

 


 
Omhoog
 
     
Laatste update : 16 maart 2011| Vragen welkom bij : Webmaster Top | Home