Informatie - Overlijden
 

Adviezen | Advocaat | Bank | Belastingen | Bestaansmiddelen | Detective | Deurwaarder | Echtelijke woning
Echtscheiding door onderlinge toestemming | Erfenis | Gezinnen | Gezinswoning | Gevoelens | Gevolgen echtscheiding
Geweld | Hulpverlening | Huwelijksplichten | Huwelijksstelsel | Jongeren na echtscheiding | Jurisprudentie Justitiehuizen | Kerk | Leven na scheidingNieuwe gezinsvormen | Nieuwe relatie | Nieuw-samengestelde gezinnen
Notaris | Omgangsrecht | Onderhoudsgelden | Onderwijsaangelegenheden | Ouderlijk gezag | Ouder-naam
Ouderschapsbemiddeling | Overlijden | Overspel | Procedure | Relaties | Samenwoning | Scheidingsbemiddeling Vaderschap bij scheiding | Vereffening en verdeling | Wetgeving | Woonstvergoeding

Artikels :
- Nieuwe brochure over overlijden partner - 29 juni 2010
- Een samenwonende is overleden
 
Omhoog
 

Nieuwe brochure over overlijden partner - 29 juni 2010

Wat te doen wanneer uw partner overlijdt?

In de 24 pagina’s tellende brochure "Wat te doen wanneer uw partner overlijdt? " wordt toegelicht wat er in de eerste uren, dagen en maanden na het overlijden zoal moet gebeuren.

De brochure is een initiatief van de Koning Boudewijnstichting (KBS) en de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (KFBN).

Behalve praktische onderwerpen zoals het overlijden laten vaststellen door een arts, het overlijden aangeven bij de burgerlijke stand en orgaandonatie snijdt de brochure ook dringende zakelijke en juridische beslommeringen aan zoals contact opnemen met de bank en het aanstellen van een notaris.

Het project kadert in het luisternetwerk dat de KBS en de KFBN samen hebben opgezet. Via dat netwerk wordt onder meer onderzocht wat de noden en zorgen zijn van de 2,5 miljoen mensen die jaarlijks over de vloer komen bij een notaris. In 2009 werden een vijftigtal interviews afgenomen van notarissen uit het hele land. Daarna was het aan het notariaat en de KBS om aan de hand van die getuigenissen verschillende projecten op te starten. Daarvan is de gids "Wat te doen wanneer uw partner overlijdt? " het eerste concrete project dat uit de bus komt.

De gids is verkrijgbaar bij de notaris en is ook beschikbaar en gratis te downloaden via de site van de Koning Boudewijnstichting (www.kbs-frb.be) en de site van de notarissen (www.notaris.be). Thuiszorgnetwerken, rusthuizen, instellingen voor palliatieve zorgen en begrafenisondernemers kunnen de brochure bestellen.

Belga

.Download gratis deze publicatie (pdf, 2 MB)


 
Omhoog
  Een samenwonende is overleden...

In de euforie van enkele maanden geleden ("Wij zijn uit de tunnel; het kan niet meer op.") was in Brussel overeengekomen dat de gelukkig gehuwden van belastingvermindering zouden genieten, terwijl de samenwonenden een lager tarief aan successierechten zouden cadeau krijgen. De bedoeling was een zeker evenwicht tot stand te brengen of in stand te houden.

De belastingvermindering voor gehuwden zit nog in de koelkast. Er is geen geld voorhanden...

Groot is de verwondering dat plots een geschenk in de schoot van de in het Vlaamse Gewest gedomicilieerde samenwonenden wordt geworpen :

Decreet houdende gelijkschakeling van de successierechten tussen samenwonenden en getrouwden

Dit decreet van 1 december 2000 verscheen in het Belgisch Staatsblad van 11 januari 2001 op blz. 702 en betekent voor de overlevende samenwonende drastische wijzigingen in de aanrekening van de "doodschuld".

Inderdaad voorzag het decreet van 15 juli 1997 (B.S. 1 oktober 1997 blz. 25865) in een relatief gunstig tarief van successierechten tussen reeds 3 jaar samenwonenden : 10 % op de eerste schijf tot 3 miljoen frank (74.368 Euro) ; 35 % op de schijf van 3 (74.368 Euro) tot 5 miljoen frank (123.947 Euro) en 50 % op de schijf boven 5 miljoen frank (123.947 Euro).

Ter herinnering: broers en zusters van de overledene betalen voor de aangeduide schijven respectievelijk 30 %, 55 % en 65 %, terwijl "alle anderen" 45%, 55% en 65% mogen afdragen.

Eveneens ter herinnering: in rechte lijn en tussen echtgenoten gelden volgende tarieven, toepasselijk op het netto-aandeel in de onroerende goederen enerzijds en op het netto-aandeel in de roerende goederen anderzijds (dus telkens van 0 te beginnen) :
· op de eerste schijf tot 2 miljoen frank (49.579 Euro): 3 % ;
· op de schijf van 2 (49.579 Euro) tot 10 miljoen frank (247.894 Euro): 9 % ;
· boven de 10 miljoen frank (247.894 Euro) : 27 %.

De tabel met tarieven voor samenwonenden van het decreet van 15 juli 1997 is opgeheven.

De samenwonenden genieten vanaf 1 januari 2001 van hetzelfde tarief als de erfgenamen in rechte lijn en tussen echtgenoten.

De erfenis wordt ook voor samenwonenden opgesplitst in roerende en onroerende goederen!

Tevens werd de minimumduur van de samenwoning beperkt van drie tot "één jaar". Deze minimumtermijn is niet gesteld voor personen die wettelijk samenwonen.

Wie is uiteindelijk samenwonend ?

Art. 8. van het Decreet van 30 juni 2000 wijzigt art. 48 van het Wetboek van Successierechten (B.S. 17.08.2000 blz. 27886) en bepaalt:

"Voor de toepassing van dit artikel wordt onder samenwonenden verstaan :

1° de persoon, die op de dag van het openvallen van de nalatenschap, overeenkomstig de bepalingen van boek III, titel V bis, van het Burgerlijk Wetboek, met de erflater wettelijk samenwoont : of

2° de persoon of personen die op de dag van het openvallen van de nalatenschap, ten minste (een) jaar ononderbroken met de erflater samenwonen en er een gemeenschappelijke huishouding mee voeren. Deze voorwaarden worden geacht ook vervuld te zijn indien het samenwonen en het voeren van een gemeenschappelijke huishouding met de erflater, aansluitend op de bedoelde periode van (een) jaar tot op de dag van het overlijden, ingevolge overmacht onmogelijk is geworden. Een uittreksel uit het bevolkingsregister houdt een weerlegbaar vermoeden in van ononderbroken samenwoning en van het voeren van een gemeenschappelijke huishouding."

In De Standaard van 12 januari schrijft redacteur Luc Coppens in zijn eerste commentaar : "...is het begrip "samenwonen" uitgebreid tot twee of meer personen die niet noodzakelijk als paar door het leven gaan. Broers en zussen, kloosterordes, een groep vrienden, een pastoor en zijn meid... en bijgevolg ook paren van hetzelfde geslacht...".

Je moet wel een testament maken

Vergeet niet dat samenwonenden niet noodzakelijk van elkaar erven : zonder testament komt de nalatenschap toe aan de familieleden, de echtgenoot of de staat. En zelfs met een testament kan je normaal gesproken de reservataire erfgenamen niet uitsluiten (Uitzondering: zie b.v. : "een testament voor de kinderen" op blz. 4).

Deze bijdrage is bedoeld als eerste kennismaking met het nieuwe decreet van 1 december 2000, houdende wijziging na wijziging na wijziging van een wijziging.

Wie het schoentje past doet er goed aan de zaak te volgen en zich verder te laten voorlichten.

Tenslotte : Al wat hierboven staat is alleen toepasselijk op samenwonenden in Vlaanderen. Brusselse en Waalse samenwonenden betalen (voorlopig! Red.)een heel pak méér.

Alweer een reden om... in Vlaanderen te komen wonen.

VOLTèR. (?!)

Uit "Hoop!" 23ste jg. nr. 2 februari 2OO1 blz. 2-3


 
 
 
     
Laatste update : 21 februari 2011 | Vragen welkom bij : Webmaster Top | Home